Redis là hệ thống caching lưu trữ dữ liệu trong RAM tương tự như Memcached. Không chỉ hỗ trợ cache dạng keys/values tốt như Memcached mà Redis còn hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu khác như hash, list, set, sorted set, string.

Cài đặt Redis trên CentOS 7/6

Redis hỗ trợ đầy đủ các chức năng tương tự Memcached nhưng có thao tác lấy và nạp dữ liệu rất nhanh chóng, hơn hẳn Memcached. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Redis trên CentOS, đồng thời hướng dẫn cấu hình cho Redis hoạt động được trên WordPress.

Cài đặt Redis

Đối với PHP 8.1.

yum --enablerepo=remi,remi-php81 -y install redis php-pecl-redis
systemctl restart php-fpm.service

Các phiên bản PHP khác các bạn chỉ cần thay số 81 bằng số tương ứng, ví dụ 74 cho PHP 7.4.

Chạy Redis và tự động khởi động

chkconfig redis on
service redis start

Kiểm tra lại quá trình cài đặt Redis

redis-cli ping

Nếu kết quả trả về PONG là được.

php -m | grep redis

Kết quả trả về redis là được.

Lưu ý: Nếu đã cài đặt thành công mà thử nghiệm ở WordPress vẫn lỗi, bạn có thể kiểm tra trạng thái và tắt SELinux như bài viết dưới đây. Vì SELinux được bật sẽ chặn khá nhiều tính năng của máy chủ.

Tắt BGSAVE

Tác vụ này khá tốn CPU dễ gây lỗi cho máy chủ, các bạn có thể tắt tại /etc/redis/redis.conf. Tìm đến save.

save 900 1
save 300 10
save 60 10000

Thay thành.

save ""

Tìm đến dbfilename dump.rdb, thay thành.

# dbfilename dump.rdb

Hoặc xóa hẳn dòng đó đi, sau đó, khởi động lại Redis.

systemctl restart redis.service

Sử dụng Redis với WordPress

Bạn cần cài đặt plugin W3 Total Cache, cấu hình General Settings như hình là được.

Cấu hình Redis trong W3 Total Cache

Tối ưu Redis

Thêm 2 dòng sau vào tập tin /etc/sysctl.conf.

vm.overcommit_memory = 1
net.core.somaxconn = 65535

Tải lại sysctl.

sudo sysctl --system

Chạy tiếp lệnh sau.

echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled

Để lệnh này tự động chạy khi khởi động, các bạn thêm câu trên vào tập tin /etc/rc.d/rc.local, sau đó cấp quyền thực thi.

chmod +x /etc/rc.d/rc.local

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo: Học VPS.