Bài viết hướng dẫn thêm chế độ Sáng/Tối cho trang web đơn giản sử dụng jQuery, có tự động lưu chế độ đã chọn.

Đổi Sáng/Tối cho trang web đơn giản

Xem demo Tải về

Trong bài viết có sử dụng, các bạn có thể tự thay đổi cho phù hợp:

HTML

Đầu tiên, bạn cần một biểu tượng để người dùng bấm vào.

<div id="turn-light" class="func-btn"><i class="fas fa-moon" title="Chuyển sáng / tối"></i></div>

jQuery

Để lưu chế độ mà người dùng đã chọn, bạn cần khai báo Cookie.

function deleteCookie(name) {
  document.cookie = name + '=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;';
}

function getCookie(cname) {
  var name = cname + '=';
  var ca = document.cookie.split(';');
  for (var i = 0; i < ca.length; i++) {
    var c = ca[i].trim();
    if (c.indexOf(name) == 0) return c.substring(name.length, c.length);
  }
  return '';
}

function setCookie(cname, cvalue, exdays) {
  var d = new Date();
  d.setTime(d.getTime() + (exdays * 60 * 60 * 1000));
  var expires = 'expires=' + d.toGMTString();
  document.cookie = cname + "=" + cvalue + "; " + expires + "; path=/";
}

Thay đổi Sáng/Tối khi bấm nút. Với dark.css là tập tin CSS các bạn tự điều chỉnh.

$(document).ready(function() {
  $('#turn-light').click(function() {
    if ($(this).find('i.fas').hasClass('fa-moon')) {
      $(this).find('i.fas').removeClass('fa-moon');
      $(this).find('i.fas').addClass('fa-lightbulb');
      $('head').append('<link id="dark-css" rel="stylesheet" href="css/dark.css" media="screen">');
      setCookie('dark', 'yes', 24 * 365);
    } else {
      $(this).find('i.fas').addClass('fa-moon');
      $(this).find('i.fas').removeClass('fa-lightbulb');
      $('#dark-css').remove();
      setCookie('dark', 'nah', 24 * 365);
    }
  });

  if (getCookie('dark') == 'yes') {
    if ($('#turn-light').find('i.fas').hasClass('fa-moon')) {
      $('#turn-light').find('i.fas').removeClass('fa-moon');
      $('#turn-light').find('i.fas').addClass('fa-lightbulb');
    }
    if ($('#dark-css').length <= 0) {
      $('head').append('<link id="dark-css" rel="stylesheet" href="css/dark.css" media="screen">');
    }
  }
});

Để tự động tải chế độ Sáng/Tối, các bạn sử dụng PHP.

<?php if (isset($_COOKIE['dark']) && $_COOKIE['dark'] == 'yes') : ?>
<link id="dark-css" rel="stylesheet" href="css/dark.css" media="screen">
<?php endif; ?>

Chúc các bạn thành công!