Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mã quảng cáo Popup/Popunder bằng JavaScript cực kì đơn giản mà hiệu quả, có sử dụng Cookies để giãn cách thời gian hiển thị.

Tự tạo mã quảng cáo Popup/Popunder, có hỗ trợ Cookies

Đầu tiên, các bạn thêm các hàm sau.

function deleteCookie(name) {
  document.cookie = name + '=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;';
}

function getCookie(cname) {
  var name = cname + '=';
  var ca = document.cookie.split(';');
  for (var i = 0; i < ca.length; i++) {
    var c = ca[i].trim();
    if (c.indexOf(name) == 0) return c.substring(name.length, c.length);
  }
  return '';
}

function setCookie(cname, cvalue, exdays) {
  var d = new Date();
  d.setTime(d.getTime() + (exdays * 60 * 60 * 1000));
  var expires = 'expires=' + d.toGMTString();
  document.cookie = cname + "=" + cvalue + "; " + expires + "; path=/";
}

Hàm popUnder để đặt trang cần hiển thị và thời gian giãn cách.

function popUnder() {
  if (getCookie('initPopunder') == '') {
    setCookie('initPopunder', 'InitHTML', 24);
    pop = window.open('https://www.inithtml.com/', '_blank');
    window.focus();
  }
}

Với 24 là số tiếng đồng hồhttps://www.inithtml.com/ là trang đích.

Sau cùng, các bạn áp dụng sự kiện để hiển thị.

$('body').click(function() {
  popUnder();
});

Chúc các bạn thành công!