Để trang web được sinh động hơn, sau khi bấm vào nút nào đó, các bạn có thể thêm trạng thái Đang Tải để người dùng biết là trang web của bạn vẫn đang xử lí.

Hiển thị trạng thái Đang Tải sau khi bấm nút trên web

Demo

Bấm Vào Đây

CSS

Các bạn khai báo CSS của biểu tượng muốn sử dụng.

.lds-ellipsis {
  display: inline-block;
  position: relative;
  width: 80px;
  height: 10px;
}
.lds-ellipsis span {
  position: absolute;
  top: 0;
  width: 10px;
  height: 10px;
  border-radius: 50%;
  background: #d9dbdd;
  animation-timing-function: cubic-bezier(0, 1, 1, 0);
}
.lds-ellipsis span:nth-child(1) {
  left: 8px;
  animation: lds-ellipsis1 0.6s infinite;
}
.lds-ellipsis span:nth-child(2) {
  left: 8px;
  animation: lds-ellipsis2 0.6s infinite;
}
.lds-ellipsis span:nth-child(3) {
  left: 32px;
  animation: lds-ellipsis2 0.6s infinite;
}
.lds-ellipsis span:nth-child(4) {
  left: 56px;
  animation: lds-ellipsis3 0.6s infinite;
}
@keyframes lds-ellipsis1 {
  0% {
    transform: scale(0);
  }
  100% {
    transform: scale(1);
  }
}
@keyframes lds-ellipsis3 {
  0% {
    transform: scale(1);
  }
  100% {
    transform: scale(0);
  }
}
@keyframes lds-ellipsis2 {
  0% {
    transform: translate(0, 0);
  }
  100% {
    transform: translate(24px, 0);
  }
}

Ngoài biểu tượng mình giới thiệu, các bạn có thể chọn thêm biểu tượng khác tại đây.

See the Pen
Pure CSS Loaders
by Daria Koutevska (@DariaIvK)
on CodePen.

JS

Để sử dụng, các bạn làm như sau.

$('#id').click(function() {
	$(this).after(' <span class="lds-ellipsis"><span></span><span></span><span></span><span></span></span>');
});

Để hiển thị trạng thái Đang Xử Lý cho Ajax, các bạn làm như sau.

$('#id').click(function() {
  $(this).after(' <span class="lds-ellipsis"><span></span><span></span><span></span><span></span></span>');
  $.ajax({
    type: 'post',
    dataType: 'json',
    url: 'https://www.inithtml.com/wp-admin/admin-ajax.php',
    data: {
      'action': 'hello',
      'data': 'Hello World!'
    },
    success: function(response) {
      if(response.success) {
        // Thành công
      }
    },
    complete: function() {
      $('.lds-ellipsis').remove();
    }
  });
});

Chúc các bạn thành công!