Để xuất một số lớn ví dụ như số lượt xem cần một không gian không hề nhỏ, vì vậy, trên các nền tảng như Youtube, Facebook, số thường được định dạng thành K, M thay cho ngàn, triệu.

Định dạng số thành K, M, B, T sử dụng PHP

Định dạng số trong PHP rất đơn giản, chỉ cần sử dụng hàm sau.

/**
 * K Formatter
 */
function thousands_format($num) {
  if($num > 1000) {
    $x = round($num);
    $x_number_format = number_format($x);
    $x_array = explode(',', $x_number_format);
    $x_parts = array('K', 'M', 'B', 'T');
    $x_count_parts = count($x_array) - 1;
    $x_display = $x;
    $x_display = $x_array[0] . ((int) $x_array[1][0] !== 0 ? '.' . $x_array[1][0] : '');
    $x_display .= $x_parts[$x_count_parts - 1];
    return $x_display;
  }
  return $num;
}

Với array('K', 'M', 'B', 'T') có thể thay đổi thành array('N', 'Tr', 'T', 'NT'), đại diện cho ngàn, triệu, tỉ, ngàn tỉ. Chúc các bạn thành công!