Bài viết này giới thiệu cách làm các trang 404, Trang, Bài Viết và Liên hệ của giao diện Clean Blog, gồm 404.php, page.php, single.php và template-contact.php.

Theme WordPress: 404.php, page.php, single.php và template-contact.php

Nội dung 404.php

Trang 404 sẽ thông báo không tìm thấy trang, đồng thời xuất 5 bài viết ngẫu nhiên (order=rand&posts_per_page=5).

<?php get_header(); ?>

    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
          <div class="site-heading text-center">
            <h1>404</h1>
            <hr class="small">
            <span class="sub-heading">Không tìm thấy trang!</span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>

  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
        <?php
          query_posts('ignore_sticky_posts=1&order=rand&posts_per_page=5');
          if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post();
        ?>
        <div class="post-preview">
          <a href="<?php the_permalink(); ?>">
            <h2 class="post-title"><?php the_title(); ?></h2>
            <h3 class="post-subtitle"><?php echo esc_attr(wp_trim_words(get_the_excerpt(), 15, '...')); ?></h3>
          </a>
          <p class="post-meta">Đăng bởi <a href="<?php echo get_author_posts_url(get_the_author_meta('ID'), get_the_author_meta('user_nicename')); ?>"><?php the_author(); ?></a> ngày <?php the_time('d M, Y'); ?></p>
          <hr>
        </div>
        <?php
          endwhile; else : echo '<p>Không có bài viết.</p>'; endif;
        ?>
      </div>
    </div>
  </div>

<?php get_footer(); ?>

Nội dung page.php

<?php
  get_header();
  if (have_posts()) : the_post();
?>

    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
          <div class="site-heading text-center">
            <h1><?php the_title(); ?></h1>
            <hr class="small">
            <span class="sub-heading"><?php echo esc_attr(wp_trim_words(get_the_excerpt(), 15, '...')); ?></span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>

  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
        <?php the_content(); ?>
      </div>
    </div>
  </div>

<?php endif; get_footer(); ?>

Nội dung single.php

<?php
  get_header();
  if (have_posts()) : the_post();
?>

    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
          <div class="site-heading post-heading">
            <h1><?php the_title(); ?></h1>
            <h2 class="sub-heading"><?php echo esc_attr(wp_trim_words(get_the_excerpt(), 15, '...')); ?></h2>
            <span class="meta">Đăng bởi <a href="<?php echo get_author_posts_url(get_the_author_meta('ID'), get_the_author_meta('user_nicename')); ?>"><?php the_author(); ?></a> ngày <?php the_time('d M, Y'); ?></span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>

  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
        <?php the_content(); ?>
        <p><?php the_tags('Thẻ: ', ', ', ''); ?></p>
        <div class="comments-container">
          <?php comments_template(); ?>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

<?php endif; get_footer(); ?>

Biểu mẫu bình luận tạm thời cứ để như vậy, chúng ta sẽ sử dụng Disqus Comment System cho chức năng này, tham khảo tại đây.

Nội dung template-contact.php

<?php
  /**
   * Template Name: Liên Hệ
   */
  get_header();
  if (have_posts()) : the_post();
?>

    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
          <div class="site-heading text-center">
            <h1><?php the_title(); ?></h1>
            <hr class="small">
            <span class="sub-heading"><?php echo esc_attr(wp_trim_words(get_the_excerpt(), 15, '...')); ?></span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>

  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
        <?php the_content(); ?>
        <form>
          <div class="row">
            <div class="form-group col-xs-12 floating-label-form-group">
              <label>Tên</label>
              <input type="text" class="form-control" placeholder="Tên">
            </div>
          </div>
          <div class="row">
            <div class="form-group col-xs-12 floating-label-form-group">
              <label>Địa chỉ Email</label>
              <input type="email" class="form-control" placeholder="Địa chỉ Email">
            </div>
          </div>
          <div class="row">
            <div class="form-group col-xs-12 floating-label-form-group">
              <label>Nội dung</label>
              <textarea rows="5" class="form-control" placeholder="Nội dung"></textarea>
            </div>
          </div>
          <br>
          <div class="row">
            <div class="form-group col-xs-12">
              <button type="submit" class="btn btn-default">Gửi</button>
            </div>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>

<?php endif; get_footer(); ?>

Biểu mẫu liên hệ tạm thời không hoạt động, tham khảo bài viết này để tạo biểu mẫu liên hệ.