Bài viết này giới thiệu cách làm trang chủ của giao diện Clean Blog, gồm header.php, footer.php, index.php và một số thành phần liên quan.

Theme WordPress: header.php, footer.php, index.php

Nội dung header.php

Mở index.html, cắt từ đầu đến hết phần menu và thêm một số hàm của WordPress.

<!doctype html>
<html class="no-js" <?php language_attributes(); ?>>
<head>
<meta charset="<?php bloginfo('charset'); ?>">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<?php
  wp_head();
  $tem_url = get_bloginfo('template_url');
?>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,700,800&subset=vietnamese">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url' ); ?>">
<link rel="shortcut icon" href="<?php echo $tem_url; ?>/img/favicon.ico">
</head>
<body <?php body_class(); ?>>
  <header class="intro-header <?php if (!is_singular('post') && !is_page()) echo 'index-header'; ?>" style="
  <?php
    if (is_singular('post') || is_page()) {
      echo 'background-image:url(';
      if (has_post_thumbnail()) the_post_thumbnail_url('full'); else echo $tem_url . '/img/default-bg.jpg';
      echo ');';
    }
  ?>">
    <nav class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-static-top">
      <div class="container-fluid">
        <div class="navbar-header">
          <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar" aria-expanded="false" aria-controls="navbar"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button>
          <a class="navbar-brand" href="<?php bloginfo('url'); ?>"><?php bloginfo('name'); ?></a>
        </div>
        <div id="navbar" class="navbar-collapse collapse">
          <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
            <?php
              wp_nav_menu(array(
                'theme_location' => 'main-menu',
                'container' => false,
                'container_class' => false, 
                'menu_class' => '',
                'container_id' => '',
                'link_before' => '',
                'link_after' => '',
                'items_wrap' => '%3$s',
                'depth' => 1,
                'fallback_cb' => 'wp_page_menu')
              );
            ?>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </nav>

Bạn có thể tùy chỉnh menu ở Giao diệnMenu. Tham khảo thêm: Tạo Favicon đầy đủ cho website trên cả máy tính và di động.

Nội dung footer.php

  <hr>
  <footer>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
          <ul class="list-inline text-center">
            <li> <a href="#" target="_blank"> <span class="fa-stack fa-lg"> <i class="fa fa-circle fa-stack-2x"></i> <i class="fa fa-twitter fa-stack-1x fa-inverse"></i> </span> </a> </li>
            <li> <a href="#" target="_blank"> <span class="fa-stack fa-lg"> <i class="fa fa-circle fa-stack-2x"></i> <i class="fa fa-facebook fa-stack-1x fa-inverse"></i> </span> </a> </li>
            <li> <a href="#" target="_blank"> <span class="fa-stack fa-lg"> <i class="fa fa-circle fa-stack-2x"></i> <i class="fa fa-google-plus fa-stack-1x fa-inverse"></i> </span> </a> </li>
          </ul>
          <p class="copyright text-center text-muted">© <?php bloginfo('name'); echo ' ' . date('Y'); ?></p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </footer>

<?php wp_footer(); ?>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcPD7Txa" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>

Nội dung loop.php

Tập tin này xuất ra các bài viết theo định dạng đã làm ở index.html của Clean Blog.

<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>        
  <div class="post-preview">
    <a href="<?php the_permalink(); ?>">
      <h2 class="post-title"><?php the_title(); ?></h2>
      <h3 class="post-subtitle"><?php echo esc_attr(wp_trim_words(get_the_excerpt(), 15, '...')); ?></h3>
    </a>
    <p class="post-meta">Đăng bởi <a href="<?php echo get_author_posts_url(get_the_author_meta('ID'), get_the_author_meta('user_nicename')); ?>"><?php the_author(); ?></a> ngày <?php the_time('d M, Y'); ?></p>
    <hr>
  </div>
<?php
  endwhile; else : echo '<p>Không có bài viết.</p>'; endif;
  if (function_exists("pagination")) { pagination(); } wp_reset_query();
?>

Nội dung index.php

<?php get_header(); ?>
    
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
          <div class="site-heading text-center">
            <h1><?php bloginfo('name'); ?></h1>
            <hr class="small">
            <span class="sub-heading"><?php bloginfo('description'); ?></span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>

  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
        <?php
          query_posts('ignore_sticky_posts=1');
          include_once('includes/loop.php');
        ?>
      </div>
    </div>
  </div>

<?php get_footer(); ?>

Mở trang http://localhost/cleanblog/, ta được:

Trang chủ Clean Blog