Bài viết này giới thiệu cách làm các trang Chuyên Mục, Thẻ, Tác Giả, Tìm Kiếm của giao diện Clean Blog, gồm archive.php, author.php, category.php và search.php.

Theme WordPress: archive.php, author.php, category.php, search.php

Nội dung archive.php

<?php get_header(); ?>

    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
          <div class="site-heading text-center">
            <h1>
              <?php
                if (is_category()) {
                  $title = single_cat_title('', false);
                } elseif (is_tag()) {
                  $title = single_tag_title('', false);
                } elseif (is_author()) {
                  $title = '<span class="vcard">' . get_the_author() . '</span>';
                } elseif (is_post_type_archive()) {
                  $title = post_type_archive_title('', false);
                } elseif (is_tax()) {
                  $title = single_term_title('', false);
                } else {
                  $title = trim(single_month_title(' ', false));
                }
                echo $title;
              ?>
            </h1>
            <hr class="small">
            <span class="sub-heading">Danh sách các bài viết.</span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>

  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
        <?php include_once('includes/loop.php'); ?>
      </div>
    </div>
  </div>

<?php get_footer(); ?>

Nội dung author.php

<?php get_header(); ?>

    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
          <div class="site-heading text-center">
            <h1><?php the_author(); ?></h1>
            <hr class="small">
            <span class="sub-heading">Danh sách các bài viết.</span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>

  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
        <?php include_once('includes/loop.php'); ?>
      </div>
    </div>
  </div>

<?php get_footer(); ?>

Nội dung category.php

<?php get_header(); ?>

    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
          <div class="site-heading text-center">
            <h1><?php echo single_cat_title('', false); ?></h1>
            <hr class="small">
            <span class="sub-heading">
              <?php
                $cat_desc = category_description();
                if ($cat_desc) echo $cat_desc; else echo 'Danh sách các bài viết.';
              ?>
            </span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>

  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
        <?php include_once('includes/loop.php'); ?>
      </div>
    </div>
  </div>

<?php get_footer(); ?>

Nội dung search.php

Trang này chỉ để sẵn phòng trường hợp tìm kiếm bằng liên kết, vì giao diện này không có chức năng này.

<?php get_header(); ?>

    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
          <div class="site-heading text-center">
            <h1>Từ khóa: <?php echo get_search_query(); ?></h1>
            <hr class="small">
            <span class="sub-heading">Danh sách các bài viết tìm được.</span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>

<div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
        <?php include_once('includes/loop.php'); ?>
      </div>
  </div>
</div>

<?php get_footer(); ?>

Các tập tin này đều giống nhau, chỉ khác ở phần tiêu đề.