Bài viết này hướng dẫn cách nâng cấp dịch vụ máy chủ PHP lên phiên bản mới nhất, tối ưu hóa cho WordPress 6.

Nâng cấp PHP 8 cho máy chủ sử dụng các phiên bản PHP cũ

Nâng cấp PHP

Gỡ cài đặt PHP hiện tại

yum -y remove php*

Cài đặt PHP 8

Ở đây mình chọn phiên bản 8.1.

yum --enablerepo=remi,remi-php81 install -y php-fpm php-common

Cài đặt thêm PHP module (bắt buộc).

yum --enablerepo=remi,remi-php81 install -y php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-mysql php-pgsql php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-bcmath php-intl php-zip php-imagick

Khởi động PHP.

systemctl start php-fpm.service
systemctl enable php-fpm.service

Cấu hình lại PHP-FPM

Sửa tập tin /etc/php-fpm.d/www.conf, Thay user = apache và group = apache sang nginx.

[...]
; Unix user/group of processes
; Note: The user is mandatory. If the group is not set, the default user's group
; will be used.
; RPM: apache Choosed to be able to access some dir as httpd
user = nginx
; RPM: Keep a group allowed to write in log dir.
group = nginx
[...]

Khởi động lại PHP-FPM.

systemctl restart php-fpm.service

Đến đây, các bạn cần lặp lại cái bước tối ưu PHP-FPM và tùy chỉnh php.ini theo nhu cầu.

Bật cập nhật cho PHP 8.1

yum install yum-utils
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
yum-config-manager --enable remi-php81

Sau đó về sau khi dùng lệnh yum -y update thì PHP 8.1 sẽ được cập nhật.