Bài viết này hướng dẫn cài đặt Memcached và XCache để tăng hiệu suất hoạt động của website WordPress thông qua plugin W3 Total Cache. Nếu không dùng plugin W3, bạn có thể bỏ qua bài viết này.

Cài đặt Memcached và XCache trên CentOS 7

Cài đặt Memcached

Memcached là một hệ thống cache hoạt động bằng cách lưu tạm thông tin những dữ liệu bạn hay sử dụng vào bộ nhớ RAM. Do tốc độ đọc ghi của bộ nhớ bao giờ cũng cao hơn so với lưu trữ tập tin nên việc sử dụng memcached giúp cho hệ thống của bạn tăng tốc lên một cách đáng kể.

Mô hình hoạt động của Memcached

Mô hình hoạt động của Memcached.

Để cài đặt Memcached, các bạn dùng lệnh

yum -y install memcached
yum --enablerepo=remi,remi-php81 -y install php-pecl-memcached php-pecl-memcache

Lưu ý: Thay số 81 bằng 74 nếu bạn cài đặt phiên bản PHP 7.4.

Cấu hình Memcached

Thông số quan trọng nhất bạn cần lưu ý đó là CACHESIZE, đơn vị tính là MB và MAXCONN. Ví dụ như bên dưới mình sử dụng 128 MB để cache (mặc định 64 MB). Và OPTIONS cấu hình bảo mật chỉ cho local connect được tới port 11211 mà thôi. Các bạn chỉnh sửa tại tập tin /etc/sysconfig/memcached.

PORT="11211"
USER="memcached"
MAXCONN="10240"
CACHESIZE="128"
OPTIONS="-l 127.0.0.1 -U 0"

Khởi động Memcached

systemctl enable memcached.service
systemctl start memcached.service

Nhớ khởi động lại Nginx và PHP-FPM

systemctl restart nginx.service
systemctl restart php-fpm.service

Lưu ý: Nếu đã cài đặt thành công mà thử nghiệm ở WordPress vẫn lỗi, bạn có thể kiểm tra trạng thái và tắt SELinux như bài viết dưới đây. Vì SELinux được bật sẽ chặn khá nhiều tính năng của máy chủ.


Cài đặt XCache

XCache là một system cache sử dụng phương thức PHP Opcode Cache để lưu lại các dữ liệu đệm được xử lý bằng PHP vào RAM để giảm thời gian tải lại cho các lần gửi truy vấn tương tự kế tiếp, trước kia bạn có thể nghe nhiều đến APC Opcode Cache thì XCache cũng hoạt động tương tự như thế, tuy nhiên theo đánh giá thì XCache ít xảy ra bug hơn và vẫn còn được cập nhật tính ở thời điểm này, do vậy lựa chọn sử dụng XCache để thay thế APC là rất hợp lý.

Để cài đặt XCache, các bạn dùng lệnh

yum --enablerepo=remi,remi-php56 install xcache

Lưu ý: Thay số 56 bằng 74 nếu bạn cài đặt phiên bản PHP 7.4.

Khởi động lại PHP-FPM

systemctl restart php-fpm.service

Chúc các bạn thành công!