Linux Malware Detect (MalDet hoặc LMD) cùng với ClamAV (Antivirus Engine) là bộ đôi công cụ rất hữu hiệu để quét các loại malware (virus, spyware và adware) khỏi VPS/Server. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt trên CentOS 7/6.

Quét Virus trên CentOS với Linux Malware Detect và ClamAV

Cài đặt Linux Malware Detect trên CentOS 7/6

Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Linux Malware Detect từ trang chính thức.

wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz
tar -xvf maldetect-current.tar.gz
cd maldetect-*
./install.sh

Sau khi cài đặt xong, LMD sẽ chạy hàng ngày.

Cấu hình Linux Malware Detect

Toàn bộ cấu hình của LMD được lưu trong file /usr/local/maldetect/conf.maldet, chỉ cần để mặc định cũng được.

Cài đặt ClamAV trên CentOS 7/6

Cài đặt ClamAV sẽ giúp cho Linux Malware Detect quét nhanh và hiệu quả hơn.

Đầu tiên cần tạo cài đặt Epel.

yum install epel-release

Sau đó tiến hành cài đặt.

yum update && yum install -y clamav

Sử dụng Linux Malware Detect

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn đã có thể sử dụng LMD để quét Malware được rồi. Để quét một thư mục, sử dụng lệnh sau:

maldet --scan-all /home/domain.com/public_html

Nếu bạn muốn chỉ quét một số loại tập tin nhất định (ví dụ PHP) thì có thể sử dụng lệnh sau:

maldet --scan-all /home/domain.com/public_html/*.php

Để xem báo cáo bạn sử dụng lệnh maldet --report 14715-1421.3219 với SCANID tương ứng.

Cập nhật LMD bằng lệnh:

maldet -u

Để xóa toàn bộ tập tin đã bị cách ly sử dụng lệnh rm -rf /usr/local/maldetect/quarantine/*.

Chúc bạn thành công.

Tham khảo: Học VPS.