Nếu chỉ đơn giản bạn muốn server có thể gửi mail ra bên ngoài thì có thể sử dụng ứng dụng Sendmail. Sau khi cài đặt và cấu hình xong thì bạn có thể sử dụng PHP để gửi mail.

Cài đặt Sendmail để gửi mail trên CentOS

Nếu chỉ đơn giản bạn muốn server có thể gửi mail ra bên ngoài thì có thể sử dụng ứng dụng sendmail. Sau khi cài đặt và cấu hình xong thì bạn có thể sử dụng hàm mail() của PHP để gửi mail.

Cài đặt Sendmail

sudo yum install sendmail sendmail-cf

Kiểm tra hostname

Kiểm tra hiện tại.

hostname

Có thể bạn cần đổi hostname cho trùng khớp với domain để việc gửi email thuận lợi hơn.

sudo hostnamectl set-hostname inithtml.com

Chỉnh sửa tập tin /etc/sysconfig/network.

NETWORKING=yes
HOSTNAME=inithtml.com

Chỉnh sửa tập tin /etc/hosts. Thay phần cuối thành.

127.0.0.1 inithtml.com
::1       inithtml.com
xxx.xxx.xxx.xxx inithtml.com inithtml

Với xxx.xxx.xxx.xxx là địa chỉ IP VPS của bạn.

Khởi động lại máy chủ và xem kết quả.

reboot
hostname

Cấu hình Sendmail

Chỉnh sửa tập tin /etc/mail/sendmail.mc.

LOCAL_DOMAIN(`inithtml.com')dnl

Cập nhật cấu hình Sendmail.

sudo make -C /etc/mail

Khởi động lại Sendmail.

sudo service sendmail restart

Sau đó, bạn có thể gửi thử mail.

echo "Subject: test" | /usr/lib/sendmail -v email@của-bạn.com

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo: Học VPS.