Bài viết này hướng dẫn cách nâng cấp các dịch vụ máy chủ lên mới nhất, tối ưu hóa cho WordPress 5.

Nâng cấp PHP 5 lên PHP 7, cập nhật MariaDB mới nhất

Nâng cấp PHP

Gỡ cài đặt PHP hiện tại

yum -y remove php*

Cài đặt PHP 7

Ở đây mình chọn phiên bản 7.3.

yum --enablerepo=remi,remi-php73 install -y php-fpm php-common

Các bạn có thể cài các phiên bản khác bằng cách thay số 73 thành 70, 71, 72, 74 tương ứng cho PHP 7.0, 7.1, 7.2, 7.4.

Cài đặt thêm PHP module (bắt buộc).

yum --enablerepo=remi,remi-php73 install -y php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-mysql php-pgsql php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-bcmath php-imagick

Khởi động PHP.

systemctl start php-fpm.service
systemctl enable php-fpm.service

Cấu hình lại PHP-FPM

Sửa tập tin /etc/php-fpm.d/www.conf, Thay user = apache và group = apache sang nginx.

[...]
; Unix user/group of processes
; Note: The user is mandatory. If the group is not set, the default user's group
; will be used.
; RPM: apache Choosed to be able to access some dir as httpd
user = nginx
; RPM: Keep a group allowed to write in log dir.
group = nginx
[...]

Khởi động lại PHP-FPM.

systemctl restart php-fpm.service

Đến đây, các bạn cần lặp lại cái bước tối ưu PHP-FPM và tùy chỉnh php.ini theo nhu cầu.

Nâng cấp MariaDB

Thêm MariaDB repo

Đầu tiên, bạn nên sao lưu dữ liệu để phòng trường hợp lỗi.

Đến địa chỉ này để lấy cấu hình. Thêm cấu hình vào tập tin /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo. Mẫu cho phiên bản MariaDB 10.4 cài trên CentOS 7 64 bit.

# MariaDB 10.4 CentOS repository list - created 2019-06-25 16:52 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.4/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Chạy nâng cấp MariaDB

systemctl stop mariadb.service
yum -y update
systemctl start mariadb.service

Chúc các bạn thành công!