Bài viết này hướng dẫn cách thêm phân trang cho WordPress như trên Init HTML, không cần dùng Plugin.

Phân trang trong WordPress

Bạn có thể xem Demo tại đây, ở cuối trang.

Lưu ý: Mình sử dụng Bootstrap để làm giao diện phân trang.

Phân trang

Bạn thêm hàm sau vào functions.php.

/**
 * Pagination
 */
function pagination($pages = '') {
  global $paged;
  if (empty($paged)) $paged = 1;
  if ($pages == '') {
    global $wp_query;
    $pages = $wp_query->max_num_pages;
    if (!$pages) {
       $pages = 1;
    }
  }
  if (1 != $pages) {
    echo '<nav ';
    if (is_home() || is_tag() || is_category()) echo 'class="pagination-container"';
    echo '>';
    echo '<ul class="pager">';
    if ($paged > 1) {
      echo '<li class="previous"><a href="' . get_pagenum_link($paged - 1) . '"><span aria-hidden="true">←</span> Trước</a></li>';
    }
    echo '<li class="pager-note">Trang ' . $paged . '/' . $pages . '</li>';
    if ($paged < $pages) {
      echo '<li class="next"><a href="' . get_pagenum_link($paged + 1) . '">Sau <span aria-hidden="true">→</span></a></li>';
    }
    echo '</ul>';
    echo '</nav>';
  }
}

Sử dụng

Để cài đặt số bài viết hiển thị trong 1 trang, bạn vào Cài đặtĐọc.

Cài đặt - Đọc

Đặt số lượng ở mục Hiển thị nhiều nhất.

Hiển thị nhiều nhất

Để sử dụng trong Giao diện, bạn dùng phương thức sau ở nơi cần hiển thị.

<?php if (function_exists("pagination")) { pagination(); } ?>

Câu lệnh trên nếu có đủ bài viết sẽ cho ra kết quả sau.

<nav class="pagination-container">
  <ul class="pager">
    <li class="previous"><a href="https://www.example.com/"><span aria-hidden="true">←</span> Trước</a></li>
    <li class="pager-note">Trang 2/4</li>
    <li class="next"><a href="https://www.example.com/page/3/">Sau <span aria-hidden="true">→</span></a></li>
  </ul>
</nav>

CSS

Chúng ta đang sử dụng Aligned links của Bootstrap, nên CSS chỉ cần đơn giản như sau, mục đích chỉ là để căn chỉnh lại khoảng cách.

.pagination-container {
  margin-bottom: 30px;
  font-size: 14px;
}
.pager-note {
  line-height: 30px;
}

Chúc các bạn thành công!