Tính năng hiển thị bài viết liên quan không chỉ giúp cho người đọc dễ dàng tìm các nội dung liên quan đến bài viết mà họ đang đọc, mà nó còn giúp chúng ta tăng cường các backlink nội bộ và cải thiện bounce rate, pageview rất tốt.

Tự thêm Bài viết liên quan trong WordPress

Bạn có thể thấy pageview của bạn sẽ tăng đáng kể khi tiến hành hiển thị Bài viết liên quan vào trang.

Bài viết cùng Chuyên mục (Category)

Ví dụ lấy 5 bài viết cùng (các) chuyên mục của bài viết hiện tạikhông bao gồm bài viết hiện tại. Đặt đoạn mã sau vào single.php, sau câu lệnh the_post();.

<?php
  $cats = array();
  $categories = get_the_category();
  foreach ($categories as $cat) $cats[] = $cat->term_id;
  query_posts(array('category__in' => $cats, 'posts_per_page' => 5, 'post__not_in' => array(get_the_ID())));
  if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post();
?>
<div>
  <a href="<?php the_permalink(); ?>">
    <?php if (has_post_thumbnail()) the_post_thumbnail('medium', array('alt' => get_the_title())); ?>
    <span><?php the_title(); ?></span>
  </a>
</div>
<?php endwhile; else : echo '<p>Không có bài viết.</p>'; endif; wp_reset_query(); ?>
 • 'category__in' => $cats: Lấy các bài viết cùng chuyên mục.
 • 'post__not_in' => array(get_the_ID()): Bỏ bài viết hiện tại.
 • the_post_thumbnail('medium', array('alt' => get_the_title()));: Đây là hình đại diện của bài viết với kích thước là medium (tối đa 300 x 300px).

Bài viết cùng Thẻ (Tag)

<?php
  $tags = array();
  $post_tags = get_the_tags();
  foreach ($post_tags as $cat) $tags[] = $cat->term_id;
  query_posts(array('tag__in' => $tags, 'posts_per_page' => 5, 'post__not_in' => array(get_the_ID())));
  if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post();
?>
<div>
  <a href="<?php the_permalink(); ?>">
    <?php if (has_post_thumbnail()) the_post_thumbnail('medium', array('alt' => get_the_title())); ?>
    <span><?php the_title(); ?></span>
  </a>
</div>
<?php endwhile; else : echo '<p>Không có bài viết.</p>'; endif; wp_reset_query(); ?>

Chúc các bạn thành công!