Ứng dụng PHP/MySQL để làm một hệ thống Đăng ký/Đăng nhập cơ bản.

Phần mềm sử dụng:

Mã nguồn thực hành tải về tại đây.

Khóa học: Lập trình Web