Các bài giảng giới thiệu PHP/MySQL căn bản dành cho người mới bắt đầu.

Phần mềm sử dụng:

Xem thêm: Cài đặt localhost với XAMPP.

Khóa học: Lập trình Web