Làm một hệ thống Đăng ký/Đăng nhập cơ bản bằng PHP Hướng Đối Tượng (OOP).

Phần mềm sử dụng:

Khóa học: Lập trình Web