Giới thiệu cách cài đặt WordPress ở localhost.

Cần tham khảo: