Giới thiệu cách làm một Theme trong WordPress từ con số 0.