Bài viết này hướng dẫn cách lọc từ ngữ tục tĩu và thay bằng từ khác trong bình luận WordPress.

Lọc từ ngữ tục tĩu trong bình luận WordPress

Các bạn chỉ cần thêm đoạn mã này vào functions.php, có thể bổ sung thêm từ ngữ tùy ý hoặc kĩ hơn có thể thêm khoảng cách để lọc chính xác hơn

// Comments Filter
add_filter('comment_text', 'ocm_filter_comment');
function ocm_filter_comment($comment) {
  $replace = array(
  	'nứng' => 'n–––',
    'loz' => 'l––',
    'lolz' => 'l––',
    'lone' => 'l––',
    'lồz' => 'l––',
    'lồn' => 'l––',
    'Lồn' => 'L––',
    'đĩ' => 'đ–',
    'Đĩ' => 'Đ–',
    'đỉ' => 'đ–',
    'cặc' => 'c––',
    'cc' => 'c–',
    'ncc' => 'n––',
    'fuck' => 'f––k',
    'Fuck' => 'F––k',
    'bitch' => 'b–––h',
    'Bitch' => 'B–––h',
    'đụ' => 'đ–',
    'Đụ' => 'Đ–',
    'đm' => '––',
    'Đm' => '––',
    'ĐM' => '––',
    'dm' => '––',
    'Dm' => '––',
    'DM' => '––',
    'đmm' => '–––',
    'Đmm' => '–––',
    'dmm' => '–––',
    'Dmm' => '–––',
    'cl' => '––',
    'clm' => '–––',
    'clmm' => '––––',
    'clgt' => '––gt',
    'Clgt' => '––gt',
    'đéo' => 'đếch',
    'Đéo' => 'Đếch'
  );
  $comment = str_replace(array_keys($replace), $replace, $comment);
  return $comment;
}

Chúc các bạn thành công!