Tắt RSS feed trong WordPress như thế nào? Vấn đề này đang được nhiều người quan tâm bởi nạn lấy tin qua RSS khá phổ biến trong thời điểm hiện tại. Nhất là thời kỳ các website tin tức tổng hợp mọc lên như nấm bởi các công cụ lấy tin qua RSS khá dễ dàng sử dụng.

Tắt RSS Feed của WordPress

Đơn giản, các bạn chỉ cần thêm đoạn mã sau vào functions.php.

/**
 * Redirect to the homepage all users trying to access feeds.
 */
function disable_feeds() {
	wp_redirect(home_url());
	die;
}

// Disable global RSS, RDF & Atom feeds.
add_action('do_feed', 'disable_feeds', -1);
add_action('do_feed_rdf', 'disable_feeds', -1);
add_action('do_feed_rss', 'disable_feeds', -1);
add_action('do_feed_rss2', 'disable_feeds', -1);
add_action('do_feed_atom', 'disable_feeds', -1);

// Disable comment feeds.
add_action('do_feed_rss2_comments', 'disable_feeds', -1);
add_action('do_feed_atom_comments', 'disable_feeds', -1);

// Prevent feed links from being inserted in the of the page.
add_action('feed_links_show_posts_feed', '__return_false', -1);
add_action('feed_links_show_comments_feed', '__return_false', -1);
remove_action('wp_head', 'feed_links', 2);
remove_action('wp_head', 'feed_links_extra', 3);

Chúc các bạn thành công!