Nếu trong quá trình sử dụng, mỗi lần khởi động lại (reboot) mà không truy cập được website, bạn cần làm theo hướng dẫn sau để máy chủ tự động mở Port.

Sửa lỗi không tự động mở Port khi Reboot

Tắt firewalld

Đăng nhập vào SSH, chạy lệnh sau:

systemctl disable firewalld.service
systemctl stop firewalld.service

Cập nhật IPtables

Lưu ý: Nếu bạn chưa cài đặt IPtables, dùng lệnh sau:

yum install iptables-services

Ở tập tin /etc/sysconfig/iptables-config, cập nhật:

IPTABLES_SAVE_ON_RESTART="yes"

Sau đó, chạy lại các lệnh:

systemctl start iptables.service
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
systemctl enable iptables.service
service iptables save
systemctl restart iptables.service

Chúc các bạn thành công!