Bài viết này hướng dẫn cách hiện ra thanh Menu (Navbar) khi trượt (scroll) lên với jQuery, khi trượt xuống thanh menu sẽ được ẩn đi.

Hiện thanh Menu (Navbar) khi trượt lên với jQuery

Xem demo Tải về

HTML

Trong ví dụ này mình sử dụng Navbar mặc định của Bootstrap, gồm class navbar-static-top (tham khảo ở đây) sẽ cho thanh menu ở trên cùng và class navbar-fixed-top (tham khảo ở đây) sẽ cho menu trượt theo màn hình.

Mặc định, ta sử dụng navbar-static-top.

<nav class="navbar navbar-default navbar-static-top">
  ...
</nav>

jQuery

Sử dụng sự kiện $(window).scroll(); để nhận biết khi cuộn, so sánh vị trí hiện tại với vị trí trước đó để biết đang trượt lên hay trượt xuống, các bạn xem ví dụ sau.

$(document).ready(function() {
  var lastScrollTop = 0;
  $(window).scroll(function() {
    var currentScrollTop = $(this).scrollTop();
    if (currentScrollTop < lastScrollTop) {
      // Trượt lên
    } else {
      // Trượt xuống
    }
    lastScrollTop = currentScrollTop;
  });
});

Khi trượt lên, đổi class navbar-static-top thành navbar-fixed-top để thanh menu trượt theo màn hình và ngược lại, ta được như sau.

$(document).ready(function() {
  var lastScrollTop = 0;
  $(window).scroll(function() {
    var currentScrollTop = $(this).scrollTop();
    if (currentScrollTop < lastScrollTop) {
      $('nav.navbar').removeClass('navbar-static-top').addClass('navbar-fixed-top');
      $('body').css('padding-top', ($('nav.navbar').height() + 21));
      // Với 20px là margin-bottom của navbar, 1px là border của navbar
    } else {
      $('nav.navbar').addClass('navbar-static-top').removeClass('navbar-fixed-top');
      $('body').css('padding-top', '0px');
    }
    lastScrollTop = currentScrollTop;
  });
});

Chúc các bạn thành công!