Bài viết này hướng dẫn cách tạo hiệu ứng Parallax khi Hover sử dụng thư viện jQuery Tilt.js. Bạn có thể áp dụng ở Landing Page hoặc Portfolio để tăng độ chuyên nghiệp.

Hiệu ứng Parallax khi Hover với Tilt.js

Xem demo

Sử dụng

Bạn cần jQueryTilt.js vào trước </body>.

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/[email protected]/dest/tilt.jquery.min.js"></script>

Để sử dụng, bạn gọi data-tilt vào thẻ cần hiệu ứng, ví dụ.

<div class="demo" data-tilt></div>


Chúc các bạn thành công!