Bài viết hướng dẫn cách nén HTML (bỏ các ký tự xuống dòng, khoảng trắng thừa, v.v…) sử dụng PHP.

Nén HTML với PHP

Để nén HTML (bỏ các ký tự xuống dòng, khoảng trắng thừa, v.v…) bạn thêm các hàm sau vào đầu website.

<?php
  function minify_output($buffer) {
    $search = array(
      '/\>[^\S ]+/s',
      '/[^\S ]+\</s',
      '/(\s)+/s'
    );
    $replace = array(
      '>',
      '<',
      '\\1'
    );

    if (preg_match("/\<html/i", $buffer) == 1 && preg_match("/\<\/html\>/i", $buffer) == 1) {
      $buffer = preg_replace($search, $replace, $buffer);
    }

    return $buffer;
  }
?>

Sau đó, thêm hàm minify_output vào ob_start.

<?php ob_start('minify_output'); ?>

Chúc các bạn thành công!