Đối với các lập trình viên ít nhất một lần cũng phải có nhu cầu lấy địa chỉ IP (Internet Protocol) cho việc phát triển ứng dụng. Ví dụ để phục vụ cho việc ghi lịch sử truy cập, chống đăng nhập nhiều tài khoản cùng một IP, chặn truy cập thông qua IP… Vậy sử dụng hàm nào của PHP để có thể lấy ra địa chỉ IP của trình duyệt gửi yêu cầu tới máy chủ?

Lấy địa chỉ IP khách truy cập với PHP

Việc này rất đơn giản, bạn chỉ cần đặt đoạn mã sau vào một hàm cho dễ sử dụng, ví dụ get_user_ip().

<?php
  function get_user_ip() {
    if (array_key_exists('HTTP_X_FORWARDED_FOR', $_SERVER) && !empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {
      if (strpos($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'], ',') > 0) {
        $addr = explode(",",$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']);
        return trim($addr[0]);
      } else {
        return $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
      }
    } else {
      return $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    }
  }
?>

Bây giờ, bạn chỉ cần gọi hàm get_user_ip() để lấy IP của khách truy cập.

<?php echo get_user_ip(); ?>

Chúc các bạn thành công!