Nếu bạn có một số lượng lớn hình ảnh có định dạng WEBP cần chuyển sang đuôi JPG, và máy bạn có cài sẵn Localhost, bài viết này sẽ giúp bạn.

Chuyển đuôi WEBP sang JPG số lượng không giới hạn với PHP

Để thực hành bài viết này, các bạn cần:

Đầu tiên, bạn tạo thư mục webp-to-jpg trong htdocs như sau:

webp-to-jpg/
├── dir/
├── exp/
├── index.php

Tại tập tin index.php.

<?php
  $files = scandir('./dir');
  if ($files) {
    for ($i = 2; $i < count($files); $i++) {
      $im = imagecreatefromwebp('./dir/' . $files[$i]);
      imagejpeg($im, './exp/' . $files[$i] . '.jpg', 100); // Với 100 là 100% chất lượng
      imagedestroy($im);
    }
  }
  echo 'OK!';
?>

Để sử dụng, các bạn chép hình có định dạng WEBP vào thư mục dir, sau đó truy cập http://localhost/webp-to-jpg/. Hình có định dạng JPG sẽ được xuất sang thư mục exp.

Để chuyển sang đuôi PNG, các bạn tham khảo hàm imagepng.

Chúc các bạn thành công!