Nhập môn React, giới thiệu trang chủ và cách sử dụng ReactJS.

Liên kết trong video: https://facebook.github.io/react/. Mã nguồn tham khảo:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Simple Demo</title>
  <script src="https://npmcdn.com/[email protected]/dist/react.min.js"></script>
  <script src="https://npmcdn.com/[email protected]/dist/react-dom.min.js"></script>
  <script src="https://npmcdn.com/[email protected]/browser.min.js"></script>
</head>
<body>
  
</body>
</html>