Xây dựng mục About the Author (hay còn gọi là Thông tin Tác giả).