Bài viết này hướng dẫn xuất danh sách những người bình luận nhiều nhất trên trang WordPress của bạn, với điều kiện sử dụng hệ thống bình luận mặc định của WordPress.

Xuất danh sách những người bình luận nhiều nhất trong WordPress

Ta sẽ xuất danh sách như sau.

Danh sách bình luận nhiều nhất

Các bạn thêm vào functions.php.

function get_top_commenters($number = 10, $echo = true) {
  global $wpdb;
  $results = $wpdb->get_results('SELECT COUNT(comment_author_email) AS comments_count, comment_author
    FROM ' . $wpdb->comments . '
    WHERE comment_author_email != "" AND comment_approved = 1
    GROUP BY comment_author_email
    ORDER BY comments_count DESC, comment_author ASC
    LIMIT ' . $number
  );

  $output = '<ol class="top-commenters">';
  foreach ($results as $result) {
    $output .= '<li>' . $result->comment_author . ' <span class="blue">– ' . $result->comments_count . ' bình luận</span></li>';
  }
  $output .= '</ol>';

  if ($echo) {
    echo $output;
  }

   return $output;
}

Để sử dụng, các bạn chỉ cần ghi như sau.

<h3 class="title">Những Người Bình Luận Nhiều Nhất</h3>
<div class="top-commenters-list">
  <?php get_top_commenters(15); ?>
</div>

Với 15 là số lượng phần tử của danh sách.

Chúc các bạn thành công!