Bài viết này hướng dẫn cách xóa hàng loạt bài viết trong một chuyên mục cố định, trong trường hợp số bài viết cực lớn đến mức không thể xóa bằng tay.

Xóa tất cả bài viết (Post) của một chuyên mục (Category) trong WordPress bằng MySQL

Đầu tiên, đăng nhập MySQL bạn dùng lệnh: mysql -u root -p. Dùng lệnh USE tên_csdl; để chọn cơ sở dữ liệu cần thao tác.

Ví dụ sau xóa tất cả bài viết trong chuyên mục có ID là 222.

DELETE a, b, c, d
FROM wp_posts a
LEFT JOIN wp_term_relationships b ON (a.ID = b.object_id)
LEFT JOIN wp_postmeta c ON (a.ID = c.post_id)
LEFT JOIN wp_term_taxonomy d ON (d.term_taxonomy_id = b.term_taxonomy_id)
LEFT JOIN wp_terms e ON (e.term_id = d.term_id)
WHERE e.term_id = 222

Chúc các bạn thành công!