Bài viết này hướng dẫn cách làm giao diện Navbar và Header của dự án Landing Page “Intense”.

Dự án Landing Page: Navbar và Header

Chúng ta sử dụng Fixed navbar cho phần Navbar.

HTML

<nav class="navbar navbar-fixed-top">
  <div class="container">
    <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar" aria-expanded="false" aria-controls="navbar"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button>
      <a href="#"><img id="logo" src="img/logo-light.png" alt="Intense"></a>
    </div>
    <div id="navbar" class="navbar-collapse collapse">
      <div class="nav navbar-nav socials text-center">
        <a href="#"><span class="fa fa-facebook"></span></a>
        <a href="#"><span class="fa fa-twitter"></span></a>
        <a href="#"><span class="fa fa-google-plus"></span></a>
        <a href="#"><span class="fa fa-linkedin"></span></a>
      </div>
      <div class="nav navbar-nav navbar-right text-center">
        <a class="nav-btn" href="#">Get Started</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</nav>
<!-- /nav -->

<header class="header-container" data-parallax="scroll" data-image-src="img/bg-01.jpg">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-7">
        <h1 class="hero-heading">Ultimate Solutions for Your Digital Needs</h1>
        <p class="hero-desc">Intense provides a variety of services and products for successful development of your business. Promote your company with us in just a few clicks!</p>
        <a class="main-btn" href="#">Get Started</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</header>
<!-- /header -->

CSS

/* Cơ bản */
body {
  font-family: Roboto, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
  color: #9b9b9b;
  line-height: 1.6;
  font-size: 15px;
}

/* Nav */
.navbar {
  padding-top: 12px;
  padding-bottom: 12px;
  background: transparent;
  border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.22);
  transition: 0.35s all ease;
}

.navbar .navbar-right {
  padding-top: 3px;
}

.socials {
  margin-left: 15px;
  font-size: 16px;
  padding-top: 5px;
}

@media (min-width: 1200px) {
  .socials { margin-left: 300px; }
}

.socials a {
  color: #fff;
  margin-right: 20px;
  transition: .3s all ease;
}

.socials a:hover, .socials a:focus {
  color: #ff1654;
}

@media (max-width: 768px) {
  .icon-bar {
    background: #fff;
  }
  
  .navbar-header {
    padding-left: 0;
    margin-left: 0 !important;
  }
  
  .navbar {
    padding-top: 5px;
    padding-bottom: 0;
  }
  
  .navbar-toggle {
    margin-top: 5px;
  }
  
  .navbar-right {
    margin-top: 10px;
    margin-bottom: 20px;
  }
}

/* Header */
.header-container {
  background: transparent;
  padding-top: 150px;
  padding-bottom: 200px;
  color: #fff;
}

.header-container .hero-heading {
  line-height: 1.2;
  font-size: 60px;
  font-weight: 700;
  margin-bottom: 30px;
}

.header-container .hero-desc {
  margin-bottom: 50px;
}

.main-btn, .nav-btn {
  color: #fff;
  background-color: #ff1654;
  border-color: #ff1654;
  text-transform: uppercase;
  font-size: 13px;
  line-height: 23px;
  border-radius: 3px;
  border-width: 2px;
  padding: 13px 35px 13px;
  white-space: nowrap;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.03em;
  transition: .3s;
  font-weight: 600;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
}

.nav-btn {
  font-size: 12px;
  padding: 9px 18px;
}

.main-btn:hover, .main-btn:focus,
.nav-btn:hover, .nav-btn:focus {
  color: #fff;
  background-color: #e2003c;
  border-color: #e2003c;
  text-decoration: none;
}

Đổi màu Navbar khi cuộn

Để đổi màu nền của Navbar, ta thêm class .moving như sau vào main.css.

.navbar.moving {
  background: #212121;
  border-bottom-color: #212121;
  box-shadow: 0 3px 11px 0 rgba(0, 0, 0, 0.15);
}

Sau đó sử dụng sự kiện $(window).scroll(); của jQuery để nhận biết. Khi cuộn được 50px, ta sẽ thêm class moving vào Navbar đồng thời đổi Logo sang màu tối và ngược lại.

$(document).ready(function() {
  $(window).scroll(function() {
    if ($(this).scrollTop() > 50) {
      $('.navbar').addClass('moving');
      $('#logo').attr('src', 'img/logo-dark.png');
    } else {
      $('.navbar').removeClass('moving');
      $('#logo').attr('src', 'img/logo-light.png');
    }
  });
});

Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần đầu trang.