Tập tin functions.php được hiểu ngầm như là một tập tin thực thi một số hàm đặc biệt thêm vào theme để có thể thêm nhiều tính năng hay hơn. Từ các bước cơ bản như tạo sidebar, menu, thêm size ảnh cho đến các bước phức tạp khác thì bạn phải làm trong tập tin functions.php này mà không thể làm ở một tập tin nào khác, nếu có thì cũng phải include vào.

Một số thủ thuật tối ưu WordPress tại functions.php

Dưới đây là một số funtions cần thiết để tối ưu WordPress hơn.

1. Đưa tất cả JavaScript xuống Footer

Mặc định các thư viện JavaScript sẽ được đặt bên trong thẻ <head></head>, để có thể đặt nó nằm ở phía dưới footer các bạn sử dụng đoạn code như sau:

/**
 * Automatically move JavaScript code to page footer, speeding up page loading time.
 */
function remove_head_scripts() {
  remove_action('wp_head', 'wp_print_scripts');
  remove_action('wp_head', 'wp_print_head_scripts', 9);
  remove_action('wp_head', 'wp_enqueue_scripts', 1);
 
  add_action('wp_footer', 'wp_print_scripts', 5);
  add_action('wp_footer', 'wp_enqueue_scripts', 5);
  add_action('wp_footer', 'wp_print_head_scripts', 5);
}
add_action('wp_enqueue_scripts', 'remove_head_scripts');

2. Tắt tính năng Emoji

Tính năng này sẽ tải thêm một script riêng cho Emoji và thế là website lại phải tốn một xíu thời gian để tải.

function disable_emojicons_tinymce($plugins) {
  if (is_array($plugins)) {
   return array_diff($plugins, array('wpemoji'));
  } else {
   return array();
  }
}

function disable_wp_emojicons() {
  remove_action('admin_print_styles', 'print_emoji_styles');
  remove_action('wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7);
  remove_action('admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script');
  remove_action('wp_print_styles', 'print_emoji_styles');
  remove_filter('wp_mail', 'wp_staticize_emoji_for_email');
  remove_filter('the_content_feed', 'wp_staticize_emoji');
  remove_filter('comment_text_rss', 'wp_staticize_emoji');
  add_filter('tiny_mce_plugins', 'disable_emojicons_tinymce');
}
add_action('init', 'disable_wp_emojicons');

3. Sử dụng jQuery từ Google Hosted Libraries

WordPress tự động tải jQuery từ thư mục wp-includes/js/jquery/jquery.js. Tuy nhiên trong một số trường hợp bạn không muốn tải từ thư mục này mà bạn muốn lấy jQuery trực tiếp từ Google Hosted Libraries thì bạn nên viết lại như thế này:

function modify_jquery() {
  if (!is_admin()) {
   wp_deregister_script('jquery');
   wp_register_script('jquery', 'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js', false, '1.12.4');
   wp_enqueue_script('jquery');
  }
}
add_action('init', 'modify_jquery');

Chúc các bạn thành công!