Nếu bạn có một danh sách rất nhiều email và đang tìm cách để kiểm tra email nào tồn tại hoặc không, thì bài viết này hướng dẫn cách kiểm tra một email miễn phí bằng cách sử dụng thư viện PHP.

Kiểm tra địa chỉ email có tồn tại hay không bằng PHP

Để thực hành bài viết này, các bạn cần:

Thư viện sử dụng: SMTP Validate Email. Đầu tiên, bạn tạo thư mục smtp-validate-email trong htdocs như sau:

smtp-validate-email/
├── inc/
│  ├── smtp-validate-email.php
├── index.php

Với smtp-validate-email.php là thư viện được tải về ở liên kết trên.

Tại tập tin index.php.

<!doctype html>
<html class="no-js" lang="vi">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>SMTP Validate Email v1.0</title>
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="page-header">
      <h3>Nhập thông tin</h3>
    </div>
    <form action="./" method="post">
      <div class="form-group">
        <label>Danh sách Email</label>
        <textarea class="form-control" name="email-list" rows="10" required><?php if (isset($_POST['email-list'])) echo $_POST['email-list']; ?></textarea>
      </div>
      <button type="submit" name="submit" class="btn btn-primary">Lọc Danh Sách</button>
    </form>
    <div class="page-header">
      <h3>Kết quả</h3>
    </div>
    <div class="form-group">
      <textarea class="form-control" rows="10" onclick="this.select();">
        <?php
          $invalid_emails = [];
          if (isset($_POST['submit'])) {
            $email_list = strtolower($_POST['email-list']);
            $email_list = explode("\n", str_replace("\r", "", $email_list));
            require('inc/smtp-validate-email.php');
            $from = '[email protected]';
            foreach ($email_list as $item) {
              $validator = new SMTP_Validate_Email($item, $from);
              $smtp_results = $validator->validate();
              if ($smtp_results[$item]) {
                echo $item . "\n";
              } else {
                array_push($invalid_emails, $item);
              }
            }
          }
        ?>
      </textarea>
    </div>
    <div class="page-header">
      <h3>Không hợp lệ</h3>
    </div>
    <div class="form-group">
      <textarea class="form-control" rows="10" onclick="this.select();">
        <?php
          foreach ($invalid_emails as $item) {
            echo $item . "\n";
          }
        ?>
      </textarea>
    </div>
    <hr>
    <footer>
      <p>© <?php echo date('Y'); ?> SMTP Validate Email v1.0</p>
    </footer>
  </div>
  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcPD7Txa" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>

Xem kết quả ở http://localhost/smtp-validate-email/:

SMTP Validate Email

Tải về

Lưu ý: Danh sách càng dài thì thời gian xử lí sẽ càng lâu. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các dịch vụ thu phí như: HunterEmail Checker

Chúc các bạn thành công!