Một trong những tính năng nổi bật nhất của CSS3 là giảm sử dụng hình ảnh cho thiết kế web và có thể tạo ra các hình khối. Trong bài viết này chúng ta sẽ học cách tạo ra hình tròn, vuông, tam giác, ngôi sao hay thậm chí cả hình Pacman bằng CSS thuần túy.

Tạo hình khối với CSS3

Những gì bạn cần để hoàn thành hướng dẫn này

 • Kiến thức về CSS3.
 • Thời gian và sự kiên nhẫn.

Tạo hình tròn

circle

HTML

Để tạo hình tròn, đầu tiên chúng ta cần một thẻ div có ID là tên của hình khối cần tạo. Ví dụ ở đây, đặt circle là tên ID.

<div id="circle"></div>

CSS

Ở phần CSS, đặt width, height (bằng nhau để có hình vuông) với border-radius bằng 1/2 chiều cao và chiều rộng.

#circle {
  width: 120px;
  height: 120px;
  background: #7fee1d;
  -moz-border-radius: 60px;
  -webkit-border-radius: 60px;
  border-radius: 60px;
}

Tạo hình vuông

square

HTML

Tương tự như hình tròn, đặt ID cho divsquare.

<div id="square"></div>

CSS

CSS chỉ đơn giản là widthheight bằng nhau.

#square {
  width: 120px;
  height: 120px;
  background: #f447ff;
}

Tạo hình chữ nhật

rectangle

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="rectangle"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#rectangle {
  width: 220px;
  height: 120px;
  background: #4da1f7;
}

Tạo hình Oval

oblong

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="oval"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#oval {
  width: 200px;
  height: 100px;
  background: #e9337c;
  -webkit-border-radius: 100px / 50px;
  -moz-border-radius: 100px / 50px;
  border-radius: 100px / 50px;
}

Tạo hình tam giác

triangle

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="triangle"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#triangle {
  width: 0;
  height: 0;
  border-bottom: 140px solid #fcf921;
  border-left: 70px solid transparent;
  border-right: 70px solid transparent;
}

Tạo hình tam giác hướng xuống

triangle_down

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="triangle_down"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#triangle_down {
  width: 0;
  height: 0;
  border-top: 140px solid #20a3bf;
  border-left: 70px solid transparent;
  border-right: 70px solid transparent;
}

Tạo tam giác hướng qua trái

triangle_left

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="triangle_left"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#triangle_left {
  width: 0;
  height: 0;
  border-top: 70px solid transparent;
  border-right: 140px solid #6bbf20;
  border-bottom: 70px solid transparent;
}

Tạo tam giác hướng qua phải

triangle_right

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="triangle_right"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#triangle_right {
  width: 0;
  height: 0;
  border-top: 70px solid transparent;
  border-left: 140px solid #ff5a00;
  border-bottom: 70px solid transparent;
}

Tạo khối kim cương

diamond

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="diamond"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#diamond {
  width: 120px;
  height: 120px;
  background: #1eff00;
/* Rotate */
  -webkit-transform: rotate(-45deg);
  -moz-transform: rotate(-45deg);
  -ms-transform: rotate(-45deg);
  -o-transform: rotate(-45deg);
  transform: rotate(-45deg);
/* Rotate Origin */
  -webkit-transform-origin: 0 100%;
  -moz-transform-origin: 0 100%;
  -ms-transform-origin: 0 100%;
  -o-transform-origin: 0 100%;
  transform-origin: 0 100%;
  margin: 60px 0 10px 310px;
}

Tạo hình thang

trapezium

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="trapezium"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#trapezium {
  height: 0;
  width: 120px;
  border-bottom: 120px solid #ec3504;
  border-left: 60px solid transparent;
  border-right: 60px solid transparent;
}

Tạo hình bình hành

parralelogram

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="parallelogram"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#parallelogram {
  width: 160px;
  height: 100px;
  background: #8734f7;
  -webkit-transform: skew(30deg);
  -moz-transform: skew(30deg);
  -o-transform: skew(30deg);
  transform: skew(30deg);
}

Tạo ngôi sao

star

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="star"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#star {
  width: 0;
  height: 0;
  margin: 50px 0;
  color: #fc2e5a;
  position: relative;
  display: block;
  border-right: 100px solid transparent;
  border-bottom: 70px solid #fc2e5a;
  border-left: 100px solid transparent;
  -moz-transform: rotate(35deg);
  -webkit-transform: rotate(35deg);
  -ms-transform: rotate(35deg);
  -o-transform: rotate(35deg);
}

#star:before {
  height: 0;
  width: 0;
  position: absolute;
  display: block;
  top: -45px;
  left: -65px;
  border-bottom: 80px solid #fc2e5a;
  border-left: 30px solid transparent;
  border-right: 30px solid transparent;
  content: '';
  -webkit-transform: rotate(-35deg);
  -moz-transform: rotate(-35deg);
  -ms-transform: rotate(-35deg);
  -o-transform: rotate(-35deg);
}

#star:after {
  content: '';
  width: 0;
  height: 0;
  position: absolute;
  display: block;
  top: 3px;
  left: -105px;
  color: #fc2e5a;
  border-right: 100px solid transparent;
  border-bottom: 70px solid #fc2e5a;
  border-left: 100px solid transparent;
  -webkit-transform: rotate(-70deg);
  -moz-transform: rotate(-70deg);
  -ms-transform: rotate(-70deg);
  -o-transform: rotate(-70deg);
}

Tạo ngôi sao 6 cánh

star-6pt

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="star_six_points"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#star_six_points {
  width: 0;
  height: 0;
  display: block;
  position: absolute;
  border-left: 50px solid transparent;
  border-right: 50px solid transparent;
  border-bottom: 100px solid #de34f7;
  margin: 10px auto;
}

#star_six_points:after {
  content: "";
  width: 0;
  height: 0;
  position: absolute;
  border-left: 50px solid transparent;
  border-right: 50px solid transparent;
  border-top: 100px solid #de34f7;
  margin: 30px 0 0 -50px;
}

Tạo hình ngũ giác

pentagon

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="pentagon"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#pentagon {
  width: 54px;
  position: relative;
  border-width: 50px 18px 0;
  border-style: solid;
  border-color: #277bab transparent;
}

#pentagon:before {
  content: "";
  height: 0;
  width: 0;
  position: absolute;
  top: -85px;
  left: -18px;
  border-width: 0 45px 35px;
  border-style: solid;
  border-color: transparent transparent #277bab;
}

Tạo hình lục giác

hexagon

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="hexagon"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#hexagon {
  width: 100px;
  height: 55px;
  background: #fc5e5e;
  position: relative;
  margin: 10px auto;
}

#hexagon:before {
  content: "";
  width: 0;
  height: 0;
  position: absolute;
  top: -25px;
  left: 0;
  border-left: 50px solid transparent;
  border-right: 50px solid transparent;
  border-bottom: 25px solid #fc5e5e;
}

#hexagon:after {
  content: "";
  width: 0;
  height: 0;
  position: absolute;
  bottom: -25px;
  left: 0;
  border-left: 50px solid transparent;
  border-right: 50px solid transparent;
  border-top: 25px solid #fc5e5e;
}

Tạo hình bát giác

octagon

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="octagon"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#octagon {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: #ac60ec;
  position: relative;
}

#octagon:before {
  content: "";
  width: 42px;
  height: 0;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  border-bottom: 29px solid #ac60ec;
  border-left: 29px solid #f4f4f4;
  border-right: 29px solid #f4f4f4;
}

#octagon:after {
  content: "";
  width: 42px;
  height: 0;
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  border-top: 29px solid #ac60ec;
  border-left: 29px solid #f4f4f4;
  border-right: 29px solid #f4f4f4;
}

Tạo hình trái tim

heart

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="heart"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#heart {
  position: relative;
}

#heart:before,#heart:after {
  content: "";
  width: 70px;
  height: 115px;
  position: absolute;
  background: red;
  left: 70px;
  top: 0;
  -webkit-border-radius: 50px 50px 0 0;
  -moz-border-radius: 50px 50px 0 0;
  border-radius: 50px 50px 0 0;
  -webkit-transform: rotate(-45deg);
  -moz-transform: rotate(-45deg);
  -ms-transform: rotate(-45deg);
  -o-transform: rotate(-45deg);
  transform: rotate(-45deg);
  -webkit-transform-origin: 0 100%;
  -moz-transform-origin: 0 100%;
  -ms-transform-origin: 0 100%;
  -o-transform-origin: 0 100%;
  transform-origin: 0 100%;
}

#heart:after {
  left: 0;
  -webkit-transform: rotate(45deg);
  -moz-transform: rotate(45deg);
  -ms-transform: rotate(45deg);
  -o-transform: rotate(45deg);
  transform: rotate(45deg);
  -webkit-transform-origin: 100% 100%;
  -moz-transform-origin: 100% 100%;
  -ms-transform-origin: 100% 100%;
  -o-transform-origin: 100% 100%;
  transform-origin: 100% 100%;
}

Tạo hình quả trứng

egg

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="egg"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#egg {
  width: 136px;
  height: 190px;
  background: #ffc000;
  display: block;
  -webkit-border-radius: 63px 63px 63px 63px / 108px 108px 72px 72px;
  border-radius: 50% 50% 50% 50% / 60% 60% 40% 40%;
}

Tạo biểu tượng vô cực

infinity

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="infinity"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#infinity {
  width: 220px;
  height: 100px;
  position: relative;
}

#infinity:before,#infinity:after {
  content: "";
  width: 60px;
  height: 60px;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  border: 20px solid #06c999;
  -moz-border-radius: 50px 50px 0;
  border-radius: 50px 50px 0 50px;
  -webkit-transform: rotate(-45deg);
  -moz-transform: rotate(-45deg);
  -ms-transform: rotate(-45deg);
  -o-transform: rotate(-45deg);
  transform: rotate(-45deg);
}

#infinity:after {
  left: auto;
  right: 0;
  -moz-border-radius: 50px 50px 50px 0;
  border-radius: 50px 50px 50px 0;
  -webkit-transform: rotate(45deg);
  -moz-transform: rotate(45deg);
  -ms-transform: rotate(45deg);
  -o-transform: rotate(45deg);
  transform: rotate(45deg);
}

Tạo bong bóng bình luận

comment-bubble

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="comment_bubble"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#comment_bubble {
  width: 140px;
  height: 100px;
  background: #088cb7;
  position: relative;
  -moz-border-radius: 12px;
  -webkit-border-radius: 12px;
  border-radius: 12px;
}

#comment_bubble:before {
  content: "";
  width: 0;
  height: 0;
  right: 100%;
  top: 38px;
  position: absolute;
  border-top: 13px solid transparent;
  border-right: 26px solid #088cb7;
  border-bottom: 13px solid transparent;
}

Tạo biểu tượng Pacman

pacman

HTML

Tương tự hình trên.

<div id="pacman"></div>

CSS

CSS sẽ như sau.

#pacman {
  width: 0;
  height: 0;
  border-right: 70px solid transparent;
  border-top: 70px solid #ffde00;
  border-left: 70px solid #ffde00;
  border-bottom: 70px solid #ffde00;
  border-top-left-radius: 70px;
  border-top-right-radius: 70px;
  border-bottom-left-radius: 70px;
  border-bottom-right-radius: 70px;
}

Kết

Bên trên là rất nhiều hình khối tạo bằng CSS thay cho hình ảnh trên website để giảm bớt request và dung lượng tải xuống, vì ngày nay hầu hết trình duyệt đều hỗ trợ CSS3.