Bài viết này hướng dẫn làm khung so sánh hình ảnh trước và sau bằng HTML5, CSS3 và JavaScript. Bạn có thể áp dụng phần này cho trang về chủ đề Chỉnh sửa ảnh.

So sánh hình ảnh trước/sau bằng HTML5

Xem demo Tải về

HTML

<div id="comparison">
  <figure>
    <div id="divisor"></div>
  </figure>
  <input type="range" min="0" max="100" value="50" id="slider" oninput="moveDivisor();">
</div>

CSS

div#comparison { 
  width: 60vw;
  height: 60vw;
  max-width: 600px;
  max-height: 600px;
  overflow: hidden;
  position: relative;
}

div#comparison figure { 
  background-image: url(https://s3-us-west-2.amazonaws.com/s.cdpn.io/4273/photoshop-face-before.jpg);
  background-size: cover;
  font-size: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  margin: 0;
}

div#comparison figure > img {
  position: relative;
  width: 100%;
}

div#comparison figure div { 
  background-image: url(https://s3-us-west-2.amazonaws.com/s.cdpn.io/4273/photoshop-face-after.jpg);
  background-size: cover;
  position: absolute;
  width: 50%;
  box-shadow: 0 5px 10px -2px rgba(0,0,0,0.3);
  overflow: hidden;
  bottom: 0;
  height: 100%;
}

input[type=range]{
  -webkit-appearance:none;
  -moz-appearance:none;
  position: relative;
  top: -2rem;
  left: -2%;
  background-color: rgba(255,255,255,0.1);
  width: 102%;
}

input[type=range]:focus { 
  outline: none;
}

input[type=range]:active {
  outline: none;
}

input[type=range]::-moz-range-track {
  -moz-appearance:none;
  height:15px;
  width: 98%;
  background-color: rgba(255,255,255,0.1);
  position: relative;
  outline: none;  
}

input[type=range]::active {
  border: none;
  outline: none;
}

input[type=range]::-webkit-slider-thumb {
  -webkit-appearance:none;
  width: 20px;
  height: 15px;
  background: #fff;
  border-radius: 0;
}

input[type=range]::-moz-range-thumb {
  -moz-appearance: none;
  width: 20px;
  height: 15px;
  background: #fff;
  border-radius: 0;
}

input[type=range]:focus::-webkit-slider-thumb {
  background: rgba(255,255,255,0.5);
}

input[type=range]:focus::-moz-range-thumb {
  background: rgba(255,255,255,0.5);
}

JavaScript

divisor = document.getElementById('divisor');
slider = document.getElementById('slider');

function moveDivisor() {
  divisor.style.width = slider.value + '%';
}

window.onload = function() {
  moveDivisor();
};

Chúc các bạn thành công!