Việc viết lại đường dẫn nhìn thân thiện cũng là một bước khá là quan trọng trong SEO đấy, nếu đường dẫn nhìn đẹp, thân thiện thì các công cụ tìm kiếm sẽ index tốt hơn, còn nếu bạn chỉ để các dạng URL như (demo.php?id=12) thì nó không thật sự tốt lắm.

Tạo đường dẫn (Slug) tự động trong PHP

Các bạn sử dụng hàm PHP sau.

function url_slug($str, $options = array()) {
	// Make sure string is in UTF-8 and strip invalid UTF-8 characters
	$str = mb_convert_encoding((string)$str, 'UTF-8', mb_list_encodings());
	
	$defaults = array(
		'delimiter' => '-',
		'limit' => null,
		'lowercase' => true,
		'replacements' => array(),
		'transliterate' => true,
	);
	
	// Merge options
	$options = array_merge($defaults, $options);
	
	// Lowercase
	if ($options['lowercase']) {
		$str = mb_strtolower($str, 'UTF-8');
	}
	
	$char_map = array(
		// Latin
		'á' => 'a', 'à' => 'a', 'ả' => 'a', 'ã' => 'a', 'ạ' => 'a', 'ă' => 'a', 'ắ' => 'a', 'ằ' => 'a', 'ẳ' => 'a', 'ẵ' => 'a', 'ặ' => 'a', 'â' => 'a', 'ấ' => 'a', 'ầ' => 'a', 'ẩ' => 'a', 'ẫ' => 'a', 'ậ' => 'a', 'đ' => 'd', 'é' => 'e', 'è' => 'e', 'ẻ' => 'e', 'ẽ' => 'e', 'ẹ' => 'e', 'ê' => 'e', 'ế' => 'e', 'ề' => 'e', 'ể' => 'e', 'ễ' => 'e', 'ệ' => 'e', 'í' => 'i', 'ì' => 'i', 'ỉ' => 'i', 'ĩ' => 'i', 'ị' => 'i', 'ó' => 'o', 'ò' => 'o', 'ỏ' => 'o', 'õ' => 'o', 'ọ' => 'o', 'ô' => 'o', 'ố' => 'o', 'ồ' => 'o', 'ổ' => 'o', 'ỗ' => 'o', 'ộ' => 'o', 'ơ' => 'o', 'ớ' => 'o', 'ờ' => 'o', 'ở' => 'o', 'ỡ' => 'o', 'ợ' => 'o', 'ú' => 'u', 'ù' => 'u', 'ủ' => 'u', 'ũ' => 'u', 'ụ' => 'u', 'ư' => 'u', 'ứ' => 'u', 'ừ' => 'u', 'ử' => 'u', 'ữ' => 'u', 'ự' => 'u', 'ý' => 'y', 'ỳ' => 'y', 'ỷ' => 'y', 'ỹ' => 'y', 'ỵ' => 'y'
	);
	
	// Make custom replacements
	$str = preg_replace(array_keys($options['replacements']), $options['replacements'], $str);
	
	// Transliterate characters to ASCII
	if ($options['transliterate']) {
		$str = str_replace(array_keys($char_map), $char_map, $str);
	}
	
	// Replace non-alphanumeric characters with our delimiter
	$str = preg_replace('/[^\p{L}\p{Nd}]+/u', $options['delimiter'], $str);
	
	// Remove duplicate delimiters
	$str = preg_replace('/(' . preg_quote($options['delimiter'], '/') . '){2,}/', '$1', $str);
	
	// Truncate slug to max. characters
	$str = mb_substr($str, 0, ($options['limit'] ? $options['limit'] : mb_strlen($str, 'UTF-8')), 'UTF-8');
	
	// Remove delimiter from ends
	$str = trim($str, $options['delimiter']);
	
	return $str;
}

Để sử dụng, các bạn gọi lại hàm và truyền các thông số.

$slug = url_slug('Tạo đường dẫn (Slug) tự động trong PHP - Init HTML');

Chúc các bạn thành công!