Bài viết hướng dẫn cách thêm trạng thái tải trang giống với Youtube, sử dụng NProgress.

Hiển thị thanh tiến độ tải trang giống Youtube với NProgress

Xem demo Tải về

Tải NProgress

Bạn cần tải nprogress.cssnprogress.js tại liên kết trên và cho vào các thư mục.

init-html/
├── css/
│  ├── nprogress.css
├── js/
│  ├── nprogress.js

Sau đó sử dụng như sau.

<link rel="stylesheet" href="css/nprogress.css">
<script src="js/nprogress.js"></script>
<script type="text/javascript">
  NProgress.configure({showSpinner: false});
  NProgress.start();
  $(window).load(function() {
    setTimeout(function() {
      NProgress.done();
    }, 500);
  });
</script>

Đối với sự kiện Ajax

Các bạn có thể đặt NProgress.start(); tại beforeSendNProgress.done(); tại complete.

<script type="text/javascript">
  $.ajax({
    type: 'post',
    dataType: 'json',
    url: 'https://www.inithtml.com/wp-admin/admin-ajax.php',
    data: {
      'action': 'hello',
      'data': 'Hello World!'
    },
    beforeSend: function() {
      NProgress.start();
    },
    success: function(response) {
      if(response.success) {
        // Thành công
      }
    },
    complete: function() {
      setTimeout(function() {
        NProgress.done();
      }, 500);
    }});
</script>

Chúc các bạn thành công!