Hướng dẫn sử dụng phương thức “get_template_part()”.