Hướng dẫn cách ngắt nhỏ đoạn giới thiệu và chèn thêm liên kết “Xem thêm”.